Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z naszym biurem przy ul. Myśliborskiej 26

w Gorzowie Wlkp.

 


Firma AST Consulting & Technology Sp. z o.o.
oferuje następujące usługi:

 

1. Kompleksowe przygotowanie organizacji i pomoc we wdrożeniu systemów zarządzania:

    ISO 9001 - system zarządzania jakością,

    ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego,

    OHSAS 18001 i PN-N 18001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

    HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,

    ISO 50001 - system zarządzania energią,

    ISO 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji,

    ISO/TS 16949 - system zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej,

    ISO 17025 - system zarządzania jakością w laboratoriach.

   

Budujemy w pełni spójne Zintegrowane Systemy Zarządzania.

 

2. Organizujemy szkolenia związane z Systemami Zarządzania zgodnymi z normami ISO.

 

      Oferujemy szkolenia otwarte jak również szkolenia dedykowane spełniające indywidualne potrzeby i oczekowania organizacji.

 

3. Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP):  

    - Sporządzanie protokołów stanu nadzorowanych obiektów, 

    - Prowadzenie postępowań powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz                 prowadzenie rejestru wypadków,

    - Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej       dokumentacji,

    - Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

    - Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,

    - Zgłaszanie Firm do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy,

    - Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP,

    - Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na       poszczególnych stanowiskach pracy,

    - Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa       pracy,

    - Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami       zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

    - Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc       w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki,

    - Uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa w zakładzie pracy,

    - Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy lub jego części, a           także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań                     bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na               stanowiskach pracy,

    - Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki       niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych       środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

    - Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu       bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, mających na celu zapobieganie       zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 

    - Wykonywanie badań środowiskowych m.in.: badania pomiaru hałasu, zapylenia, pól             elektromagnetycznych, wibracji, oświetlenia, mikroklimatu, wydatku energetycznego, spawania,

Ponadto:

    - Pomoc w wykonywaniu badań lekarskich (wstępnych i okresowych) dla pracowników,

    - Prowadzenie szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych, jak również szkoleń praktycznych z       zakresu pierwszej pomocy (wydawanie zaświadczeń wymaganych przez Państwową Inspekcję       Pracy),

    - Konsultacje na temat uregulowań zawartych w Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania,           Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

    - Odpowiedzi na wystąpienia/zalecenia Inspektorów Pracy,

    - Opracowywanie Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego       Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

4. Outsourcing

    Na życzenie Klienta gotowi jesteśmy do pełnienia funkcji Pełnomocnika, Koorydynatora, Auditora Wewnętrznego systemów zarządzania zgodnych z normami ISO. Oferta ta dedykowana jest sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw w celu zapewnienia organizacjom następujących korzyści:

    - redukcja i kontrola kosztów w firmie,

    - uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych w najlepszej jakości,

    - zagwarantowane szkolenia pracowników wewnątrz firmy,

    - koordynacja i kontrola nad pełnym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania,

    - prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz u dostawców,  

    - reprezentowanie firmy na zewnątrz oraz przed jednostkami certyfikującymi,

    - pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla przedsiębiorstwa.